Zoeken

Druk op ENTER om te zoeken of ESC om af te sluiten

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Waarom deze mededeling

ONE CLICK TILES S.R.L. (hierna ook "Vennootschap" of "Eigenaar"genoemd) streeft ernaar om uw privacy te beschermen en te waarborgen en wil dat u zich veilig voelt, zowel wanneer u gewoon op de site surft als wanneer u besluit om te registreren door ons persoonlijke gegevens te verstrekken om gebruik te maken van de diensten die aan haar Gebruikers en/of Klanten ter beschikking worden gesteld. Op deze pagina beoogt de Vennootschap informatie te verstrekken over de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers die de website bezoeken of raadplegen die via elektronische gegevensoverdracht toegankelijk is vanaf het adres www.onetile.it (de "Site"). De informatie wordt alleen verstrekt voor de website van de Vennootschap en niet voor andere websites die door de gebruiker kunnen worden geraadpleegd via links (waarvoor wordt verwezen naar hun eigen privacybeleid). De reproductie of het gebruik van pagina's, materiaal en informatie op de Site is op elke manier en op elk medium niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap. Kopiëren en/of afdrukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan (voor vragen en toelichting kunt u contact opnemen met de Vennootschap op de hieronder vermelde adressen). Ander gebruik van de inhoud, diensten en informatie op deze site is niet toegestaan.
 
Met betrekking tot de aangeboden inhoud en de verstrekte informatie zal de Vennootschap ervoor zorgen dat de inhoud van de Site redelijkerwijs up-to-date wordt houden en herzien, zonder enige garantie te bieden met betrekking tot de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de verstrekte informatie en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor eventuele fouten of weglatingen in de op de Site verstrekte informatie.

Oorsprong - Browsegegevens

De Vennootschap informeert dat de persoonlijke gegevens die door u worden verstrekt en verkregen, samen met het verzoek om informatie en/of contact, registratie op de site en het gebruik van de services door smartphone of een ander hulpmiddel dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot internet, evenals de gegevens die nodig zijn voor het aanbieden van dergelijke diensten, met inbegrip van surfgegevens en gegevens die worden gebruikt voor de mogelijke aankoop van door de Vennootschap aangeboden producten en diensten, maar ook alleen de zogenaamde "surf” gegevens van de site door de gebruikers, zullen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. De computersystemen en softwareprocedures die voor de werking van deze website worden gebruikt, verwerven tijdens hun normale werking een aantal persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet deel uitmaakt van het gebruik van Internet. Deze informatie wordt niet verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde belanghebbende partijen, maar kan door haar aard zelf, door verwerking en koppeling met gegevens die in het bezit zijn van derden, het mogelijk maken gebruikers als surfers te identificeren. Deze gegevenscategorie omvat "IP-adressen" of de domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruikers die verbinding maken met de site, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de methode die is gebruikt om de aanvraag bij de webserver in te dienen, de grootte van het bestand dat als antwoord is verkregen, de numerieke code die de status aangeeft van het antwoord dat door de webserver is gegeven (succesvol, fout, enz.) en andere criteria die verband houden met het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verkrijgen van anonieme statistische informatie over het gebruik van de site en om de correcte werking van de website van de Vennootschap te controleren. Men benadrukt dat de hierboven vermelde gegevens kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in geval van cybercriminaliteit t.o.v. de website van de Vennootschap of andere sites die ermee verbonden of gelinkt zijn: afgezien van deze mogelijkheid, blijven de gegevens over web contacten momenteel niet langer dan enkele dagen bewaard.

Oorsprong - Door de gebruiker verstrekte gegevens

Het Vennootschap verzamelt, bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens om de producten en diensten te leveren die op de Site worden aangeboden, of voor wettelijke verplichtingen. Met betrekking tot bepaalde specifieke diensten, producten, promoties, enz. kan de Vennootschap uw gegevens ook voor commerciële doeleinden verwerken. In dergelijke gevallen zal om een specifieke, afzonderlijke, vrijwillige en altijd herroepbare toestemming worden verzocht op de volgende wijze en op de adressen hieronder aangegeven.
 
De optionele, expliciete en vrijwillige verzending van e-mail naar de adressen die in het specifieke gedeelte van de Website zijn aangegeven, evenals het invullen van vragenlijsten (bijv. formulieren), communicatie via chat, push-notificatie via App, sociale netwerken, callcenter, etc., kan ertoe leiden dat sommige van uw persoonsgegevens worden verkregen, inclusief de gegevens die zijn verzameld door het gebruik van de App en gerelateerde diensten, die nodig zijn om aan verzoeken te voldoen. Wij wijzen u er tevens op dat wanneer u uw mobiele verbinding gebruikt om toegang te krijgen tot inhoud en digitale diensten die rechtstreeks door ons of door onze partners worden aangeboden, het nodig kan zijn dat wij uw persoonsgegevens aan deze derden overdragen. Houd er rekening mee dat u toegang kunt krijgen tot de Site of verbinding kunt maken met domeinen waar u informatie kunt plaatsen met behulp van blogs of prikborden, met anderen kunt communiceren, zoals vanaf uw bedrijfspagina op Facebook®, LinkedIn®, YouTube® en andere sociale netwerksites, producten en aanbiedingen kunt beoordelen, en opmerkingen of inhoud kunt plaatsen. Alvorens interactie te hebben met deze domeinen, nodigen wij u uit de Algemene Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen, rekening houdend met het feit dat de gedeelde informatie in bepaalde omstandigheden door iedereen met toegang tot het internet kan worden bekeken en dat alle informatie die u deelt door derden kan worden gelezen, verzameld en gebruikt.

Doel van de verwerking en rechtsgrondslag

De gegevens worden verwerkt voor doeleinden:
  1. die nauw verband houden met en noodzakelijk zijn voor de registratie op de website www.onetile.it website van de Vennootschap, de door Vennootschap ontwikkelde of ter beschikking gestelde diensten en/of Apps, het gebruik van de desbetreffende informatiediensten, het beheer van contact- of informatieaanvragen, de aankoop van producten en diensten die via de website van de Vennootschap worden aangeboden;
  2. voor ondersteunende activiteiten die verband houden met het beheer van de aanvragen van gebruikers/klanten en het verzenden van feedback, waaronder eventueel de verzending van reclamemateriaal; voor de afhandeling van de bestelling van de aangeboden producten en diensten, met inbegrip van aspecten betreffende de betaling via creditcard, het beheer van de verzendingen, de eventuele uitoefening van het herroepingsrecht dat voor aankopen op afstand is voorzien, de bijwerking van de beschikbaarheid van producten en diensten die tijdelijk niet beschikbaar zijn;
  3. in verband met de vervulling van verplichtingen op grond van EU- en nationale regelgeving, de bescherming van de openbare orde, de opsporing en vervolging van misdrijven;
  4. direct marketing, d.w.z. het verzenden van reclamemateriaal, directe verkoop, het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie over producten en/of diensten die door de Vennootschap worden aangeboden; deze activiteit kan ook betrekking hebben op producten en diensten van vennootschappen van de groep waartoe de Vennootschap behoort en worden uitgevoerd door het verzenden van reclame/informatie/promotiemateriaal en/of uitnodigingen om deel te nemen aan initiatieven, evenementen en aanbiedingen gericht op het belonen van gebruikers/klanten, uitgevoerd met behulp van "traditionele" methoden (bijvoorbeeld, papieren post en/of telefonische oproepen), of met behulp van "geautomatiseerde" contactsystemen (bijvoorbeeld, SMS en/of MMS, telefonische oproepen zonder tussenkomst van de medewerker, e-mail, fax, interactieve toepassingen), in overeenstemming met artikel. 130 hoofdstukken 1 en 2 van het Italiaans wetsdecreet 196/03 en latere wijzigingen en aanvullingen.;
De verstrekking van gegevens voor de in de punten 1), 2) en 3) genoemde doeleinden, die verband houdt met een precontractuele en/of contractuele fase of functioneel is voor een verzoek van de gebruiker of waarin wordt voorzien door een specifieke wetsbepaling, is verplicht en bij gebrek is het niet mogelijk de gevraagde informatie te ontvangen en toegang te krijgen tot eventuele diensten; met betrekking tot punt 4) van de huidige kennisgeving is de toestemming voor de verwerking van gegevens door de gebruiker/klant vrij en optioneel en kan deze altijd worden ingetrokken zonder gevolgen voor de bruikbaarheid van de producten en diensten, met uitzondering van het onvermogen voor het bedrijf om gebruikers/klanten op de hoogte te houden van nieuwe initiatieven of speciale promoties of voordelen die beschikbaar kunnen zijn.
 
De Vennootschap kan commerciële mededelingen sturen met betrekking tot producten en/of diensten die vergelijkbaar zijn met de reeds geleverde producten en/of diensten, in overeenstemming met Richtlijn 2002/58/EU, met gebruikmaking van de e-mail- of papieren adressen die u bij deze gelegenheden opgeeft, waartegen u bezwaar kunt maken op de wijze en via de contactgegevens die hieronder worden vermeld.

Wijze en logica van verwerking, opslagtijden en veiligheidsmaatregelen

De verwerking geschiedt eveneens met behulp van elektronische of geautomatiseerde middelen en wordt uitgevoerd door de Vennootschap en/of door derden waarvan de Vennootschap gebruik kan maken om de gegevens op te slaan, te beheren en door te geven. De gegevensverwerking zal worden uitgevoerd met geplande wijze en verwerking van uw persoonlijke gegevens, ook met betrekking tot de loggegevens afkomstig van de toegang tot en het gebruik van de via het web beschikbaar gestelde diensten, van de gebruikte producten en diensten met betrekking tot de hierboven genoemde doeleinden en, in ieder geval, op zodanige wijze dat de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens worden gewaarborgd. De verwerkte persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode waarin de op dat moment geldende wetgeving voorziet.
 
Wat betreft de veiligheid van de gegevens, worden deze in de gedeelten van de website die voor specifieke diensten zijn bestemd en waar persoonsgegevens van de gebruiker die de site bezoekt worden gevraagd, gecodeerd met behulp van een beveiligingstechnologie die Secure Sockets Layer, afgekort SSL, wordt genoemd. SSL-technologie versleutelt de informatie voordat deze via internet wordt uitgewisseld tussen de computer van de gebruiker en de centrale systemen van de onderneming, waardoor deze onbegrijpelijk wordt voor onbevoegden en de vertrouwelijkheid van de overgedragen informatie wordt gegarandeerd; bovendien worden transacties met elektronische betaalmiddelen rechtstreeks uitgevoerd via het platform van de Payment Service Provider (PSP) en bewaart de onderneming alleen de minimale informatie die nodig is voor het beheer van eventuele geschillen. Met betrekking tot de aspecten van de bescherming van persoonsgegevens wordt de gebruiker/klant gevraagd, overeenkomstig artikel 33 van de AVG, om aan de Vennootschap alle omstandigheden of gebeurtenissen te melden die kunnen leiden tot een mogelijke "inbreuk in verband met persoonsgegevens", zodat een onmiddellijke evaluatie mogelijk is en maatregelen kunnen worden genomen om een dergelijke gebeurtenis tegen te gaan door een mededeling te sturen naar privacy@onetile.it of contact op te nemen met de klantenservice. De door de Vennootschap genomen maatregelen stellen de klant niet vrij van het besteden van de nodige aandacht aan het gebruik, waar nodig, van wachtwoorden/pincodes met voldoende complexiteit, die periodiek bijgewerkt dienen te worden, met name indien ze gehackt/gekend zijn door derden, alsmede deze zorgvuldig te bewaken en ontoegankelijk te maken voor derden, teneinde oneigenlijk en ongeoorloofd gebruik te voorkomen.

Cookies

Een cookie is een korte tekenreeks die naar uw browser wordt gestuurd en eventueel op uw computer wordt opgeslagen (of op uw smartphone/tablet of een ander middel dat u gebruikt om toegang te krijgen tot het internet); het verzenden hiervan vindt over het algemeen iedere keer plaats als u een website bezoekt. Wij gebruiken cookies voor verschillende doeleinden om u een snelle en veilige digitale ervaring te bieden, bijvoorbeeld door u in staat te stellen een verbinding met het beveiligde gedeelte te behouden terwijl u door de pagina's van de site aan het bladeren bent.
 
De cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen, kunnen niet worden gebruikt om gegevens van uw harde schijf te halen, computervirussen over te brengen of uw e-mailadres te identificeren en te gebruiken. Elke cookie is uniek voor de browser en het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website of om de app van de Vennootschap te gebruiken. Over het algemeen zijn cookies bedoeld om de werking van de website en de gebruikservaring van de gebruiker te verbeteren, hoewel cookies ook kunnen worden gebruikt om advertenties te plaatsen (zoals hieronder nader wordt beschreven). Voor meer informatie over wat cookies zijn en hoe ze werken, kunt u de website "All about cookies" bezoeken http://www.allaboutcookies.org.
 
Voor gedetailleerde informatie over cookies, zie de desbetreffende pagina.

Communicatie gebieden en overdracht van gegevens

Voor de verwezenlijking van bovengenoemde doeleinden kan de Vennootschap persoonsgegevens van gebruikers/klanten meedelen en laten verwerken, in Italië en in het buitenland, aan derden met wie wij betrekkingen onderhouden, indien deze derden op verzoek van ons diensten verlenen. Wij zullen deze derden alleen de informatie verstrekken die zij nodig hebben om de gevraagde diensten te verlenen en wij zullen passende maatregelen nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De gegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte worden gebracht indien dit noodzakelijk is voor het beheer van uw contractuele relatie. In dat geval zullen aan de ontvangers van de gegevens verplichtingen inzake bescherming en beveiliging worden opgelegd die gelijkwaardig zijn aan die welke door de Eigenaar worden gewaarborgd. In geval van gebruik van diensten die rechtstreeks door Partners worden aangeboden, zullen wij alleen de gegevens verstrekken die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering ervan. In ieder geval zullen alleen de gegevens worden medegedeeld die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de beoogde doeleinden en zullen, waar nodig, de waarborgen worden toegepast die gelden voor de doorgifte van gegevens aan derde landen. Wij kunnen ook persoonsgegevens doorgeven aan onze commerciële dienstverleners, voor marketingdoeleinden, die voor dit doel zijn aangesteld als externe verantwoordelijken voor de verwerking. Bovendien kunnen persoonsgegevens worden meegedeeld aan de bevoegde openbare instanties en autoriteiten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om de verantwoordelijkheid vast te stellen in geval van cybercriminaliteit tegen de website, alsmede worden meegedeeld aan of toegewezen door derden (in hun hoedanigheid van gegevensverwerkers of, in het geval van aanbieders van elektronische communicatiediensten, onafhankelijke gegevensbeheerders), die computer- en telecommunicatiediensten verlenen (bijv. hostingdiensten, websitebeheer en -ontwikkeling) en die de Vennootschap gebruikt om taken en activiteiten van technische en organisatorische aard uit te voeren die ook van belang zijn voor het functioneren van de website. De personen die tot de bovengenoemde categorieën behoren, treden op als afzonderlijke verantwoordelijken voor de gegevensverwerking of als verantwoordelijken die daartoe door de Vennootschap zijn aangesteld.
 
Persoonsgegevens kunnen ook bekend zijn bij werknemers/adviseurs van de Vennootschap die speciaal zijn opgeleid en aangesteld als gegevensverwerkers.
 
De categorieën van ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden meegedeeld zijn beschikbaar door contact op te nemen met de Vennootschap op de hieronder vermelde adressen.

Rechten van de betrokkenen

U kunt ten allen tijde de rechten uitoefenen die de wet u toekent, waaronder het recht:
  1. om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, bewijs te verkrijgen van de door de Eigenaar nagestreefde doeleinden, de betrokken gegevenscategorieën, de ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden meegedeeld, de opslagperiode die van toepassing is, het bestaan van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen;
  2. om onverwijld de rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben;
  3. om, in de voorziene gevallen, uw gegevens te laten wissen;
  4. om, indien mogelijk, de de verwerking te beperken of u zich hiertegen te verzetten;
  5. om de overdraagbaarheid te verkrijgen van de gegevens die u aan de Vennootschap hebt verstrekt, d.w.z. om ze te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, ook met het oog op de overdracht van deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, binnen de grenzen en met de beperkingen voorzien in art. 20 van de AVG;
Bovendien kunt u een klacht indienen bij de Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit overeenkomstig artikel 77 van de AVG.
 
Voor de in punt 4) bedoelde verwerking van de doeleinden kan de klant de toestemming altijd intrekken en het recht uitoefenen om bezwaar te maken tegen direct marketing (in "traditionele" en "geautomatiseerde" vorm). Het bezwaar zal, bij gebreke van enige indicatie van het tegendeel, zowel betrekking hebben op traditionele als op geautomatiseerde communicatie.

Gegevensbeheerder

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, overeenkomstig artikel 4 van de AVG, is ONE CLICK TILES S.R.L., VIA EUGENIO MONTALE, 2 - 25087 SALO' (BS) ITALIË - BTW-nummer: 03929610982 - Fiscaal identificatienummer: 03929610982
 
De hierboven vermelde rechten kunnen op verzoek van de belanghebbende worden uitgeoefend op de door de Klantenservice aangekondigde wijze of op de website van de Vennootschap of door gebruik te maken van de volgende referenties: Matteo Durante (privacy@onetile.it).
 
Het gebruik van de Website, met inbegrip van gebruik via tablets en/of smartphones, door de Klant en/of de Gebruiker impliceert volledige kennis en aanvaarding van de inhoud en alle indicaties die zijn opgenomen in deze versie van de kennisgeving die door de Vennootschap is gepubliceerd op het moment dat de site wordt geopend. De Vennootschap wijst u erop dat dit beleid zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd en daarom raden wij u aan het regelmatig te lezen.
De verantwoordelijke voor de verwerking
ONE CLICK TILES S.R.L.
Dit privacybeleid is bijgewerkt op 29/07/2021