0
OneTile Experience
0
background
Typ de serienaam of de code van het product

La ricerca non ha prodotto risultati, contattaci per una consulenza

Neem contact met ons op
0

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN / ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt op 08/07/2018
De KLANTEN van de website ONETILE.IT worden vriendelijk verzocht de volgende algemene voorwaarden aandachtig te lezen alvorens aankopen te verrichten op de website ONETILE.IT die door ONE CLICK TILES S.R.L. wordt beheerd.
Kantoor: Via Eugenio Montale, 2- 25087 Salo' - Brescia - Italië 
Fiscaal identificatienummer en BTW-nummer: 03929610982 
Handelsregister van Brescia: Handelsregisternummer 574792 
Maatschappelijk kapitaal: Euro 20.000 i.v.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers, de aankoop impliceert de aanvaarding van deze voorwaarden die altijd bekeken kunnen worden op ONETILE.IT en kenbaar zijn vóór de sluiting van het contract (art. 1341 van het Italiaans Burgerlijk Wetboek).

BETALINGSWIJZE

Het verschuldigde bedrag voor de bestelling kan worden betaald via de volgende betaalsystemen:
BANKOVERSCHRIJVING:
REKENINGHOUDER ONE CLICK TILES SRL 
BANCO BPM
BRESCIA
IBAN: IT 04 K 05034 11200 000000022485
SWIFT CODE: BAPP IT21 AF0

PAYPAL, OP -> INFO@ONETILE.IT

STRIPE

HERROEPING

De Klant, indien hij een CONSUMENT is in de zin van de Consumentenwet, beschikt over een termijn van 14 (veertien) dagen om de Overeenkomst te herroepen, zonder opgave van redenen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 52, lid 1, van de Consumentenwet, met ingang vanaf het moment van de fysieke levering van de goederen of de laatste partij goederen indien de zending in verschillende keren is opgesplitst.
De KLANT dient ONE CLICK TILES S.R.L. op de hoogte te stellen van zijn beslissing om de huidige Overeenkomst te herroepen, binnen de in de vorige paragraaf gestelde termijnen: a) door gebruik te maken van het herroepingsformulier in Bijlage I, deel B van de Consumentenwet; of b) door ONE CLICK TILES S.R.L. een andere expliciete verklaring te overhandigen met zijn beslissing om de huidige Overeenkomst te herroepen.
Voor de beoordeling van de kwaliteitsnormen dient de verkoper zich te baseren op de specificaties van de fabrikant van de goederen. De koper is verplicht de gebreken aan te tonen met videobeelden of zo gedetailleerd mogelijke foto's.

DE GARANTIE VAN DE VERKOPER VOOR CONSUMENTEN

ONE CLICK TILES S.R.L. biedt, met betrekking tot de Producten die door de consument Klant zijn gekocht, de wettelijke garantie van de naleving van de voorwaarden en bepalingen als bedoeld in art. 128 en volgende van de Consumentenwet.
De uit deze garantie voortvloeiende rechten kunnen met name worden uitgeoefend op voorwaarde dat de Producten correct, met de nodige zorgvuldigheid en overeenkomstig het beoogde gebruik zijn gebruikt en zoals voorzien in de bijgevoegde aanwijzingen, alsmede op vertoon door de Klant van de ontvangen leveringsbon en vermelding van het ordernummer. De kosten met betrekking tot de terugzending van producten als gevolg van de uitoefening van de garantieclaim komen ten laste van de Consument. De garantierechten van de consument zijn vastgelegd in de juridische voorwaarden als bedoeld in artikel 132 van de Consumentenwet hier vermeld:
1. De verkoper is aansprakelijk, overeenkomstig artikel 130, wanneer het gebrek aan overeenstemming optreedt binnen een termijn van twee jaar vanaf de aflevering van de goederen.
2. De consument verliest de in artikel 130, lid 2, bedoelde rechten als hij het gebrek niet binnen twee maanden na de datum waarop hij het gebrek heeft ontdekt, bij de verkoper heeft gemeld. Het indienen van de klacht is niet nodig indien de verkoper het bestaan van het gebrek heeft vastgesteld of het verborgen heeft gehouden.
Behoudens tegenbewijs wordt een gebrek aan conformiteit dat binnen zes maanden na de levering van de goederen aan het licht komt geacht op die datum te hebben bestaan; tenzij deze veronderstelling onverenigbaar is met de aard van de goederen of met de aard van het gebrek aan conformiteit. De vordering tot het indienen van een verklaring van gebreken die niet opzettelijk door de verkoper zijn verborgen, zal in ieder geval binnen zesentwintig maanden na de levering van de goederen worden bepaalt; de consument, die overeengekomen is tot de uitvoering van het contract, kan evenwel de in artikel 130, lid 2, bedoelde rechten nog doen gelden, mits het gebrek binnen twee maanden na de ontdekking ervan en vóór het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn is gemeld.

DE GARANTIE VAN DE VERKOPER VOOR BEDRIJVEN EN PROFESSIONALS

De garantierechten van zakelijke afnemers, d.w.z. niet-consumenten, zijn onderworpen aan de regelgeving van het Burgerlijk Wetboek die van kracht is ten aanzien van het verkoopcontract. In elk geval dient iedere klacht wegens gebreken of defecten die niet herkenbaar waren of uitdrukkelijk door de koper zijn aanvaard, ook indien deze voortvloeien uit het verpakken van de verzonden goederen, schriftelijk door ONE CLICK TILES S.R.L. te worden ontvangen, binnen 8 dagen na de ontdekking van de gebreken. De Klant is verplicht om elke bij kennisgeving van gebreken foto's bij te voegen die de schade aan de goederen weergeven.
Indien het verkochte product defect blijkt te zijn, behoudt ONE CLICK TILES S.R.L. zich het recht voor om aan de Klant ofwel de gedeeltelijke terugbetaling van de aankoopprijs voor te stellen, in verhouding tot de ernst van het vastgestelde gebrek, ofwel de vervanging van het product. Deze laatste mogelijkheid is uitgesloten voor kleine gebreken die geen enkele invloed hebben op het gebruik waarvoor het Product bestemd is of op het uiterlijk van het Product.
Schade veroorzaakt door oneigenlijk en/of onjuist gebruik valt niet onder de garantie en derhalve wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor directe of indirecte schade die het gevolg is van dergelijk onjuist gebruik. Bovendien wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor directe of indirecte schade aan personen of goederen die het gevolg is van een defect aan het product.

VERKOOP OP BASIS VAN TYPE HET PROEFEXEMPLAAR

De PRODUCTEN dienen globaal overeen te komen met het door het verkoper verstrekte proefexemplaar, overeenkomstig art. 1522 lid 2 van het Italiaans Burgerlijk Wetboek. Met name afwijkingen bij de volgende kenmerken, namelijk kleur en/of oppervlakte verschillen tussen tegels uit dezelfde collectie, nerven en knoesten zijn geen afwijkingen, terwijl de afwerking en de kleur als belangrijk worden beschouwd.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Op dit contract is het Italiaanse recht van toepassing, met name het geldende Burgerlijk Wetboek en de Consumentenwet (Wetsdecreet nr. 206/2005 en daaropvolgende wijzigingen en aanvullingen) en het Wetsdecreet. 70/2003 inzake elektronische handel. De bevoegde rechtbank is die van Brescia, onverminderd de regels die gelden voor door consumenten gesloten overeenkomsten. In geval van annulering of nietigheid van één of meer bepalingen, blijft het contract geldig voor het resterende gedeelte. ONE CLICK TILES S.R.L. behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, te wijzigen welke 15 dagen na publicatie geldig zullen zijn.

GESCHILLEN

Op grond van en voor de doeleinden van art. 14 van EU-verordening nr. 524/2013, worden consumenten die woonachtig zijn in landen die behoren tot de Europese Unie hierbij geïnformeerd dat voor de beslechting van geschillen met betrekking tot deze overeenkomst en de online diensten die worden aangeboden door deze site, de mogelijkheid bestaat om een beroep te doen op de Online Dispute Resolution (ODR) procedure, voorzien door de Europese Commissie, en toegankelijk via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/. In overeenstemming met de hierboven vermelde wet, delen wij u mee dat het e-mailadres van ONE CLICK TILES S.R.L. matteo.durante@onetile.it is

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

De afbeeldingen en foto's op de site zijn het intellectuele eigendom van ONE CLICK TILES S.R.L.. De naam onetile.it en het handelsmerk ONE CLICK TILES S.R.L. worden beschermd door het industriële eigendomsrecht. Het oneigenlijke gebruik van het handelsmerk ONE CLICK TILES S.R.L. of van enige andere inhoud die op de website aanwezig is, is strikt verboden. ONE CLICK TILES S.R.L. zal zijn intellectuele eigendomsrechten met de meest strikte toepassing van de wet opeisen, met inbegrip van het instellen van strafrechtelijke vervolging in geval van ernstige overtredingen. De KLANT heeft het recht de site te raadplegen en aankopen te doen. Geen enkel ander gebruik, met name commercieel gebruik, van de site of de inhoud ervan is toegestaan. De integriteit van de elementen van deze site, zowel auditief als visueel, en de bijbehorende technologie

LINKS VAN DERDEN

De ONETILE.IT site kan links bevatten naar sites van producenten of derden die niet op de ONETILE.IT site zijn gevestigd, ONE CLICK TILES S.R.L. heeft geen controle over de inhoud en is niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit de inhoud van deze pagina's of voor de vertrouwelijkheid van de informatie met betrekking tot de diensten of producten die op dergelijke sites worden vermeld, wij raden u aan de voorwaarden en het privacybeleid van de betrokken sites te lezen.

VERZENDING EN ONTVANGST

Vervoerder, de koper is verplicht zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 7 dagen eventuele gebreken (breuk of gebrek) ten gevolge van het vervoer te melden, met toevoeging van foto's en de benodigde documentatie.